Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com


WELCOME TO MMW


Library Advisory Committee:

1)    Prin. Dr.Chitte G.N.                         Chairman

2)    Mrs.Patil P.S.                                   Secretary

3)    Dr.Suryawanshi P.L.                        Member

4)    Mr.Gangawane B.D.                        Member

5)    Dr.Garad B.B.                                  Member

6)    Mr.Deshmukh S.K.                          Member

7)    Mr.HatkarP.S.                                  Member