Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com
WELCOME TO MMW


SOCIAL RESPONSIBILITY

Pledge
alt : Pledge
Pledge
alt : Pledge
वाचन प्रेरणा दिन २०१९
वाचन प्रेरणा दिन २०१९
Voting Awareness Pledge
A P J Abdul Kalam Birth Aniversarry Wachan Prerana Din
Voter Awareness Club