M.M.W vadala

Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com
WELCOME TO MMW


पालकांचे महाविद्यालयाबाबत प्रत्याभरण (Parent's feedback)दर्शक - साधारण- ०१, समाधानकारक-०२, उत्तम-०३, उत्कृष्ट-०४, सर्वात्कृष्ट -०५


१. प्रवेश प्रक्रिया


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

२. महाविद्यालयात उपलब्ध भौतिक सोयी सुविधा


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

३. महाविद्यालयातील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

४. महाविद्यालयातील सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेळाच्या सुविधा…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

५. महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील उपलब्ध सोयी-सुविधा…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

६. महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे आपल्या पाल्याकडे असलेले वैयक्तिक लक्ष…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

७. आपल्या पाल्याची महाविद्यालयात सुरु असलेली/ झालेली शैक्षणिक व मानसिक प्रगती…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

८. आपल्या पाल्याच्या सुरक्षितते बद्दल महाविद्यालयाने केलेल्या उपाययोजना…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

९. रोजगार व स्पर्धा परीक्षा विषयक सल्ला व मार्गदर्शन प्रक्रिया…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

१०. महविद्यालयात कार्यरत पालक-शिक्षक संघ…


सर्वात्कृष्ट
उत्कृष्ट
उत्तम
समाधानकारक
साधारण

11. मौलिक सूचना