Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com
WELCOME TO MMW

Non Teaching-Staff

HEAD CLERK

M.A B.P.ED

-

admin@gmail.com

-

SR.CLERK

BA

-

admin@gmail.com

-

LIB ATT

HSC LTC

-

admin@gmail.com

-

LAB ATT

SSC

-

admin@gmail.com

-

PEON

SSC

-

admin@gmail.com

-

PEON

HSC

-

admin@gmail.com

-

PEON

SSC

-

admin@gmail.com

-

CLERK

BCA/Msc(IT)

-

admin@gmail.com

-