Shri.Bharat Shikshan Prasarak Mandal Wadala's

MAULI MAHAVIDYALAYA,WADALA

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur

Address- Tal.North Solapur, Dist.Solapur - 413222 (Maharashtra State).

Phone/Fax :0217-2246530, E-MAIL : maulimahavidyalay.2010@gmail.com
WELCOME TO MMW


Aqar Report

Year 2013-2014 Report
Year 2014-2015 Report
Year 2015-2016 Report
Year 2016-2017 Report
Year 2017-2018 Report